Close
За връзка с нас: 0899 944 237, 064 830 554

Archive for month: март, 2017

Проект № BG16RFOP002-2.002-0531-C01 „Усъвършенстване управленския капацитет и растеж на Илина ООД

proekt-post1

ИЛИНА ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0531-C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, е в изпълнение на проект:

„Усъвършенстване управленския капацитет и растеж на Илина ООД, чрез въвеждане на ИКТ базирани системи за управление на бизнес процесите в предприятието“

Основната цел на проекта е: 1. Растеж на Илина ООД, чрез използване на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Специфични цели: 1. Подобряване на процесите на управление и организация на дейността; 2. Развитие и усъвършенстване на управленския капацитет; 3. Въвеждане на организационни иновации; 4. Повишаване на нетните приходи от продажби; 5. Интернационализация на продуктите и нарастване на приходите от износ на предприятието.

Проектът е насочен към растеж на фирма Илина ООД, чрез използване на ИКТ и услуги, като резултат от изпълнението на следните дейности: 1. Разработване и въвеждане на ERP система за управление на ресурсите в предприятието; 2. Придобиване и въвеждане на МОМ система за управление на производството. Въвеждането на многофункционално ERP ще предостави възможност за анализиране на основните проблеми в бизнес процесите на фирмата и тяхното разрешаване, чрез интегриране на взаимосвързани програмни модули, приложими за техническия, производствен и административен персонал. Системата ще работи и събира данни в реално време. Ще бъде използвана за автоматизация и оптимизация на управлението на финансите, веригата на доставките, склада, дистрибуцията, производството, сервиза, взаимоотношенията с клиентите, проектите и човешките ресурси. Изпълнението на дейността за придобиване и въвеждане на МОМ система ще спомогне за оптимизацията на производствения капацитет на Илина ООД, позволявайки и да се възползва от възможностите на оперативното планиране и мониторинга. Производственият софтуер ще бъде пригоден за съвместна работа с ERP програмата, набавяйки много по-подробна и специализирана информация за работния процес. Изпълнението на проекта ще изгради дълготрайно конкурентно предимство на компанията, като я превърне в един от иноваторите за съответния пазарен сегмент.

Период на изпълнение: 13.03.2017 г. – 13.09.2018 г.

Обща стойност на проекта: 496 500,00 лева, в това число: 347 550.00 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 295 417,50 европейско и 52 132,50 национално съфинансиране.

Добри хора, Добра работа!